Utbytteskatt på lån til aksjonærer

Utbytteskatt på lån til aksjonærer

Hvis forslag til statsbudsjett for 2016 vedtas i stortinget i begynnelsen av desember slik det foreligger, innføres det fra og med 7. oktober 2015, at lån fra selskap til en personlig aksjonær skal skattlegges. Dette vil også gjelde allerede eksisterende lån som etter 7. oktober utvides eller forlenges. Slike lån vil bli beskattet på samme måte som utbytte/uttak på aksjonærens hånd, samme år som låneopptaket skjer.

Regjeringen har lagt frem et forslag til statsbudsjett for 2016 som totalt sett ikke medfører store endringer for den vanlige mann på gata. Selv om forslaget ikke er endelig behandlet i Stortinget, må man kunne forvente at forslaget i all vesentlighet vil bli vedtatt.

Skatt på lån til aksjonærer og deltakere i aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper.

Et svært viktig område for enkelte næringslivsaktører å være oppmerksomme på i fremlagt forslag, er endringen som er foreslått for aksjonærer og deltakere i ANS/DA/Partsrederier, og som knytter seg til nye regler for beskatning på lån fra selskapene til aksjonærer og deltakere.

Hvis Stortinget vedtar fremlagt forslag vil alle typer lån fra selskaper til personlige aksjonærer og deltakere bli beskattet etter samme reglene som for utbytte og uttak fra slike selskaper. Dette selv om lånene er ment tilbakebetalt, og i sin form er å anse som ordinære lovlige lån. Endringen er foreslått med virkning fra 7. oktober 2015.

Om slike lån betales tilbake på et senere tidspunkt vil dette bli å anse som innskudd/kostpris på aksjonærens aksje i selskapet eller som innskutt egenkapital på andel i ANS/DA og Partsrederi, og kommer da til fradrag ved eventuelt salg eller avvikling av selskapene.

Konsekvensen av utbytteskatt på slike lån er at dette medfører beskatning på aksjonær og deltakers hånd umiddelbart samme år som etablering av låneforholdet. Dette selv om lånet kun er kortsiktig og tilbakebetales i samme år som selve låneopptaket.

Frem til nå har slike lån vært å anse som ordinære låneforhold, forutsatt at lovens krav til slike låneforhold er tilfredsstillende, uten at dette har medført noen beskatning i seg selv. Med det nye forslaget vil et hvert uttak til aksjonær eller deltaker komme til beskatning når dette skjer, selv om forholdet er ment å være lån som skal tilbakebetales.

Lån som er tatt opp før 7. oktober 2015 rammes dog ikke, og løper i henhold til tidligere inngåtte avtaler.

Om Stortinget vedtar en slik beskatning må aksjonærer og deltakere være svært oppmerksom på at endringen i praksis allerede er iverksatt, med virkning fra 7. oktober 2015.

Generelle endringer i skatter og avgifter

Uten å gå i dybden på forslaget til statsbudsjett i sin helhet, er det også aktuelt og allerede nå kommentere noen av endringene som er fremmet i forhold til skatter og avgifter for næringslivsaktører, og som de fleste av oss har et visst forhold til.

 • Skattesatsen for selskaper og personer reduseres fra dagens 27% til 25% fra og med 2016, og regjeringen signaliserer ytterligere reduksjon til 22% frem til 2018.
 • For vanlige lønnstakere og personlig næringsdrivende hentes noe av dette inn igjen gjennom endring i fra dagens toppskatt til ny utjevnet trinnskatt som gir høyere toppskatt for de med noe høyere inntekt.
 • For aksjeselskaper og ANS/DA/Partsrederiet kommer økningen i form av ny skatt på utbytte og uttak, som fra 2016 øker fra dagens 27% til ca. 28,75%.
 • Formuesskatten reduseres i beskjeden grad fra dagens 0,85% til 0,8%, samtidig som bunnfradraget øker fra 1,2 millioner til 1,4 mill.
 • Den lave mva-satsen økes fra dagens 8% til 10%, noe som vil medføre økte priser på hotellrom og ikke minst ramme kultursektoren gjennom økte kinobilletter og inngangsbilletter på museer, idrettsarrangement, fornøyelsesparker m.m.
 • Ut over dette er det også fremmet forslag som omfatter endringer i beskatning av yrkesbil, justeringer av beløpsgrenser, m.m.

Alle disse endringene vil hvis forslaget til statsbudsjett for 2016 vedtas skje med virkning fra og med 2016.

Endelig vedtak i Stortinget er forventet i begynnelsen av desember. Vi tror vel med relativt stor sikkerhet at de forslag som er fremmet i forhold til ovennevnte skatte- og avgiftsmessige endringer vil bli vedtatt.

Tekst: Erling Vestgård, Fag-/ og KS-ansvarlig, Adwice

Vinnere gir aldri opp
Bør du ta ut ekstraordinært utbytte nå?

Karriere hos Adwice

Adwice - En enklere hverdag

 • For oss er det betryggende å vite at en så viktig samarbeidspartner gjør strategiske valg som kan være med på å bringe også oss videre.
  Frode Hov Daglig leder - Lofoten Links AS
 • Hos Adwice kan vi alltid stole på at jobben blir gjort av kvalifiserte ansatte. Vi har alltid fått personlig og god oppfølgning, og føler virkelig at vi blir godt ivaretatt.
  Rita Iren Nordheim Daglig leder - Zicco AS og Lupin AS
 • Adwice gjør alt som har med regnskap og lønn fra A til Å. Vi får månedsrapporter slik at vi har oversikt, og er veldig fornøyd med jobben som gjøres.
  Kato Berg Daglig leder - GeoLofoten AS
 • 1